Резерват Старият Дъб на Остров Вардим

Велико Търново, България

Остров Вардим е един от най-големите (115 км2) от 84-те острова в българския сектор на река Дунав. Намира се до село Вардим, източно от град Свищов. На острова се намира резерватът Стария дъб - защитена местност с международно и национално значение.Наличието на алувиални и алувиално-ливадни почви предразполагат развитието на влаголюбива растителност. Често срещана растителност тук са върба, топола, ясен, явор, както и вардимски дъб, който се среща само на острова. На остров Вардим  могат да се видят разнообразни видове птици. Едни от най-известните са гнездуващите тук чапли, корморани, и лопатари, чиито гнездилища са обявени за защитен обект.