Исторически-археологически музей Сборяново

Разград, България

В последната четвърт на ІV в. преди Христа, гетските владетели основават на територията на днешно Сборяново укрепен град със средищни политически, икономически и военни функции