Природен резерват Сребърна

Силистра, България

Биосферния "резерват Сребърна" е разположен на 2 км южно от река Дунав, до село със същото име (Сребърна) в община Силистра. Резерватът обхваща езерото Сребърна и околностите му - около 660 хектара охраняема площ и буферна зона от около 540 хектара. Резерватът поддържа 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения съгласно Европейския червен списък на глобално застрашените животни и растения и 149 вида съгласно Червената книга на България. Тук се срещат 41 вида бозайници, 11 вида влечуги и 10 вида земноводни, 24 вида риби, а това с което резерватът Сребърна е най-известен са 221 вида птици, гнездящи тук. Сред тях са къдроглав пеликан, малък корморан, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер. Тук е единственото традиционно в България гнездово находище на голяма бяла чапла. Около резервата е организирана екопътека, по чиито маршрут са построени беседки за отмора и наблюдателни площадки, откъдето могат да се наблюдават птиците.